Algemene Voorwaarden Salt and Paper

Artikel 1: Definities

 1. Salt and Paper: de onderneming die digitale bestanden aanbiedt via www.saltandpaper.shop en www.saltandpaper.nl.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Salt and Paper.
 3. Digitale bestanden: alle digitale producten zoals speurtochten, verjaardagsfeestjes, en andere digitale goederen die te koop zijn via Salt and Paper.

Artikel 2: Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Salt and Paper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Salt and Paper en de klant.

Artikel 3: Het Aanbod

 1. Alle digitale bestanden worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven.
 2. Elk aanbod bevat voldoende informatie waardoor de klant de rechten en plichten, verbonden aan de aanvaarding van het aanbod, kan inschatten.

Artikel 4: De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant het aanbod accepteert en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. Na aankoop wordt het digitale bestand direct geleverd of binnen een termijn zoals vermeld bij het product.

Artikel 5: Herroepingsrecht 
Omdat het gaat om digitale bestanden die direct worden geleverd, is het niet mogelijk een aankoop te annuleren of te retourneren na levering.

Artikel 6: Prijzen en Betaling

 1. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 2. Betaling dient te geschieden binnen de gestelde termijn zoals vermeld op de website.

Artikel 7: Gebruiksrecht

 1. De klant koopt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor persoonlijk gebruik.
 2. Het is de klant niet toegestaan het digitale bestand te verkopen, verspreiden, of op enige andere manier commercieel te exploiteren.

Artikel 8: Klachten en Geschillen

 1. Klachten over een product dienen zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld.
 2. Geschillen tussen de klant en Salt and Paper worden in eerste instantie in onderling overleg opgelost. Indien dit niet lukt, kan de klant zich wenden tot de bevoegde rechter.

Artikel 9: Aansprakelijkheid 
Salt and Paper is niet aansprakelijk voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de geleverde digitale bestanden.

Artikel 10: Intellectuele eigendom 
Alle rechten van intellectuele eigendom van de aangeboden digitale bestanden liggen bij Salt and Paper.

Artikel 11: Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden 
Salt and Paper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om regelmatig deze voorwaarden te raadplegen.

Slotbepaling 
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.